کنکوری ها (جزوه-مشاوره-تدریس)
آنچه برای تک رقمی شدن نیاز دارید... ... بهترین وبسایت آموزشی .. .. دانلود کنید بخوانید یادبگیرید قبول شوید ... 
لینک دوستان

دانلود :  فیزیک

دانلود :  شیمی پایه

دانلود  : شیمی اسید و باز


بقیه در ادامه مطلب     

دانلود  : شیمی اسید و باز

دانلود :  آمار و مدل سازی

دانلود :  ترجمه عربی

دانلود :  ادبیات

دانلود :  دین و زندگی

دانلود : مثلثات

دانلود  : زبان انگلیسی

دانلود جزوه کنکوری زبان فارسی __________________________________________________________________________________________

دانلود پاور پوینت اندیشه و تحقیق دین و زندگی سال دوم _______________________________________________________________________________________

« زبان انگلیسی »


دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 1 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 2 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 3 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 4 زبان پیش

دانلود :  بررسی سوالات کنکور درس 4 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 5 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 6 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 7 زبان پیش

دانلود : کلمات متضاد و مترادف درس 8 زبان پیش

------------------------------------------------------------------------------------

دانلود : جزوه نکات دستوری زبان انگلیسی پایه

دانلود : جزوه گرامر زبان انگلیسی کنکور

دانلود : جزوه نکات گرامری  زبان انگلیسی سال سوم و پیش

دانلود : جزوه خلاصه قواعد زبان انگلیسی کنکور

دانلود : کلمات زبان کنکور در چند سال اخیر

دانلود : کلمات زبان انگلیسی کنکور خارج از کتاب

_________________________________________________________________________________

« تک تست »

دانلود  : آموزش روش تست زنی به روش تک تست 

_________________________________________________________________________________

« درس نامه کنکور + فایل صوتی »

دانلود : دینامیک قسمت اول

دانلود : دینامیک قسمت دوم

دانلود : حرکت شناسی قسمت اول

دانلود : حرکت شناسی قسمت دوم

دانلود : حرکت شناسی قسمت سوم

دانلود : حل معادلات درجه دوم قسمت اول

دانلود : حل معادلات درجه دوم قسمت دوم

_________________________________________________________________________________

دانلود : فایل انگیزشی آقای احمد حلت

دانلود : تدائی معانی و تصویر سازی تاریخ ادبیات استاد افشار

_________________________________________________________________________________

دانلود : جزوه کنکوری زیست شناسی سال سوم دبیرستان

_________________________________________________________________________________

« جزوات دست نویس فیزیک »

دانلود : جزوه دست نویس گرما و قانون گاز ها

دانلود : جزوه دست نویس کار و انرژی

دانلود : جزوه دست نویس دینامیک

دانلود : جزوه دست نویس فیزیک اتمی

دانلود : جزوه دست نویس امواج مکانیکی 1

دانلود : جزوه دست نویس امواج مکانیکی 2

دانلود : جزوه دست نویس حرکت نوسانی

دانلود : جزوه دست نویس سوالات تفکیک شده جریان

_________________________________________________________________________________

دانلود : جزوه هندسه 1

_________________________________________________________________________________


« جزوات شیمی دبیرستان »

« جزوه شیمی دوم دبیرستان »

« خـــــلاصه شیمی دوم »

دانلود : جزوه خلاصه شیمی دوم فصل 1

دانلود : جزوه خلاصه شیمی دوم فصل 2

دانلود : جزوه خلاصه شیمی دوم فصل 3

دانلود : جزوه خلاصه شیمی دوم فصل 4

دانلود : جزوه خلاصه شیمی دوم فصل 5

« جــــزوه ها شیمی دوم »

دانلود : جزوه شیمی دوم دبیرستان

دانلود : جزوه فصل 1 قسمت اول

دانلود : جزوه فصل 1 قسمت دوم

دانلود : جزوه فصل 1 تالیف نعمت بزرگی قسمت سوم

دانلود : جزوه فصل 2

دانلود : جزوه شیمی آلی

( دانلود نـکـتـه )

دانلود : نکته شیمی دوم قسمت اول

دانلود : نکته شیمی دوم قسمت دوم

دانلود : نکته شیمی دوم قسمت سوم

دانلود : نکته شیمی دوم قسمت چهارم

« جزوه شیمی سوم دبیرستان »

« خـــــلاصه شیمی سوم »

دانلود : جزوه شیمی فصل 1 قسمت اول

دانلود : جزوه شیمی فصل 1 قسمت دوم

دانلود : جزوه شیمی فصل 2

« جــــزوه ها شیمی سوم »

دانلود : جزوه شیمی قسمت اول

دانلود : جزوه شیمی قسمت دوم

دانلود : جزوه شیمی قسمت سوم

دانلود : جزوه نکات شیمی سوم

دانلود : جزوه تغییرات شیمی سوم سال 90

دانلود : جزوه شیمی واکنش استوکیومتری از انتشارات خیلی سبز

« جزوه شیمی چهارم دبیرستان »

« خـــــلاصه شیمی چهارم »

دانلود :  جزوه خلاصه فصل اول

دانلود :  جزوه خلاصه فصل دوم

دانلود :  جزوه خلاصه فصل چهارم

« جــــزوه ها شیمی چهارم »

دانلود : جزوه شیمی فصل سنتیک شیمیایی

دانلود : جزوه شیمی فصل تعادل های شیمیایی

دانلود : جزوه شیمی فصل اسیدها و بازها ( نکته )

دانلود : جزوه شیمی فصل اکسایش و کاهش

( دانلود نـکـتـه )

 دانلود : جزوه نکته قسمت اول

دانلود : جزوه نکته قسمت دوم

 دانلود : جزوه نکته قسمت سوم

 دانلود : جزوه نکته قسمت چهارم

تفکیک  فصل به فصل سوالات شیمی کنکور سراسری 85 تا 91

دانلود : سوالات شیمی سال دوم

دانلود : سوالات شیمی سال سوم

دانلود : سوالات شیمی سال چهارم

دانلود : کلید سوالات کنکور

دانلود : پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور

_________________________________________________________________________________

« جزوات فیزیک دبیرستان »

« جــــزوه ها فیزیک اول »

دانلود : جزوه نور قسمت اول

دانلود : جزوه نور قسمت دوم

دانلود : جزوه نور قسمت سوم رمز  (www.konkur.in)

دانلود : جزوه نور قسمت چهارم گزینه دو رمز (www.konkur.in)

دانلود : جزوه نور قسمت پنجم تست

دانلود : جزوه دست نویس دماسنج

« جــــزوه ها فیزیک دوم »

« فـصـل گـرمـا و مــاده »

دانلود : جزوه آموزشی

دانلود : جزوه تست

« فـصـل کار و  انرژی »

دانلود : جزوه آموزشی دست نویس کلاسی

دانلود : جزوه تست موسسه علوی

دانلود : جزوه آموزشی قسمت اول

دانلود : جزوه آموزشی قسمت دوم

دانلود : جزوه آموزشی گزینه 2

« جــــزوه ها فیزیک سوم »

« جزوه فیزیک 3 گزینه 2 »

دانلود : جزوه آموزشی گزینه دو فصل اول

دانلود : جزوه آموزشی گزینه دو فصل دوم

دانلود : جزوه آموزشی گزینه دو فصل سوم

دانلود : جزوه آموزشی گزینه دو فصل چهارم

دانلود : جزوه آموزشی گزینه دو  فصل پنجم

دانلود : جزوه آموزشی فصل مغناطیس

دانلود : جزوه خلاصه فیزیک سال سوم

دانلود : فایل خلاصه فرمول های فیزیک سوم

دانلود : نرم افزار های آموزش فیزیک سوم

« جــــزوه ها فیزیک چهارم »

دانلود : جزوه خلاصه فیزیک پیش 1

دانلود : جزوه خلاصه فیزیک پیش 2

دانلود : جزوه آشنایی با طیف اتمی

دانلود : جزوه آشنایی با فیزیک اتمی

« امواج مکانیکی »

دانلود : جزوه فصل ششم موج های مکانیکی از نشر الگو

دانلود : جزوه آموزشی انتشارات فار

دانلود : جزوه تست از انتشارات خیلی سبز

دانلود : جزوه تست انتشارات علوی

_________________________________________________________________________________

« نکات کلیدی زیست شناسی »

دانلود : جزوه کلیدی هورمون

دانلود : جزوه کلیدی هورمون های گیاهی

دانلود : جزوه کلیدی جنس مواد مختلف

دانلود : جزوه کلیدی سلول هایی که میتوز و میوز ندارند

دانلود : جزوه کلیدی پسوند ترین

دانلود : جزوه نکات کلیدی

دانلود : جزوه نکات شکل

« رده بـنـدی »

دانلود : جزوه رده بندی گیاهان ، دانشمندان و ...

دانلود : جزوه رده بندی جانوران

دانلود : جزوه رده بندی جانداران قسمت 1

دانلود : جزوه رده بندی جانداران قسمت 2

_________________________________________________________________________________

« ژنـتـیـک »

دانلود : جزوه پاورپوینت دودمانه

دانلود : جزوه پاورپوینت ژنتیک

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت اول

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت دوم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت سوم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت چهارم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت پنجم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت ششم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک قسمت هفتم

دانلود : جزوه نکات ژنتیک مندل انتشارات خیلی سبز

دانلود : فایل آموزش شجره نامه + کلیپ آن

دانلود : جزوه دست نویس ژنتیک مندل قسمت اول

دانلود : جزوه دست نویس ژنتیک مندل قسمت دوم

دانلود : جزوه دست نویس ژنتیک جمعیت


[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 21:10 ] [ mohamad ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 6582

پکیج بی نظیر ویژه بانوان ایرانی (بیش از 10 هزار فایل)